Informatie

Op deze pagina vind u alle informatie over ons en vind u de meest gestelde vragen. Voor meer informatie of overige vragen kunt u ons altijd een e-mail versturen via de contact pagina.

Oaks wonen voorwaarden

Omdat eiken een natuurproduct is kan de tint en de kleur van het eikenhout na het oliën enigszins afwijken. Na verloop van tijd kan door de UV straling en door het onderhoud de vloer in uitstraling veranderen. Hiervoor bestaat geen enkele garantie.

 

Adviezen met betrekking tot het gebruik, onderhoud en legging worden naar beste eer en geweten versterkt. 

 

De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, ingeval van onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud. Vochtige en natte ruimtes zijn uitgesloten van het verstrekken van garantie. Dit geldt eveneens voor defecten en/of gebreken die zijn ontstaan ten gevolge van verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de houten vloer is bestemd, als ook het negeren van onderhoudsinstructies. Hieronder valt ook onzorgvuldige behandeling tijdens het vervoer, opslag en schade als gevolg van naaldhakken, stenen, zand en huisdieren enz. 

 

Bij massief houten vloeren kunnen kieren ontstaan van 5mm of meer. Dit valt derhalve buiten de garantie.

 

Bij een geconstateerd gebrek zal het product op eerst gerepareerd worden, mocht dit niet lukken dan vervangen worden. 

 

Garantie op de houten vloeren wordt beoordeeld indien het defect binnen 1 maand na de ontdekking van dit defect bij Oaks is gemeld. Dit kan zowel schriftelijk als per mail. Als de garantie wordt toegekend zal de betreffende houten vloer of onderdelen daarvan worden gerepareerd of vervangen worden.

 

De verstrekte garantie is uitsluitend van toepassing op de geleverde houten vloer. Arbeidsloon valt hier dus buiten.

Bij het erkennen van garantie blijft de garantieperiode ongewijzigd van toepassing.

 

Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt u 5 jaar garantie op uw houten vloer van Oaks

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

 

2. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting, de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

 

− tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer; met uitsluiting van arbeidsloon

 

 


1. één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer; met uitsluiting van arbeidsloon

 

2. na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer, met uitsluiting van arbeidsloon.

 

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

 

3. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

 

4. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

 

5. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

 

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

 

7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

retourbeleid oakswonen

U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

 

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert.

 

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

 

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerdworden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour.

 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

 

Retournering van de goederen komt voor eigen rekening en risico. 


Oakswonen Garantie voorwaarden

Omdat eiken een natuurproduct is kan de tint en de kleur van het eikenhout na het oliën enigszins afwijken. Na verloop van tijd kan door de UV straling en door het onderhoud de vloer in uitstraling veranderen. Hiervoor bestaat geen enkele garantie.

 

 Adviezen met betrekking tot het gebruik, onderhoud en legging worden naar beste eer en geweten versterkt. 

 

 De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, ingeval van onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud. Vochtige en natte ruimtes zijn uitgesloten van het verstrekken van garantie. Dit geldt eveneens voor defecten en/of gebreken die zijn ontstaan ten gevolge van verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de houten vloer is bestemd, als ook het negeren van onderhoudsinstructies. Hieronder valt ook onzorgvuldige behandeling tijdens het vervoer, opslag en schade als gevolg van naaldhakken, stenen, zand en huisdieren enz. 

 

Bij massief houten vloeren kunnen kieren ontstaan van 5mm of meer. Dit valt derhalve buiten de garantie.

 

Bij een geconstateerd gebrek zal het product op eerst gerepareerd worden, mocht dit niet lukken dan vervangen worden. 

 

Garantie op de houten vloeren wordt beoordeeld indien het defect binnen 1 maand na de ontdekking van dit defect bij Oaks is gemeld. Dit kan zowel schriftelijk als per mail. Als de garantie wordt toegekend zal de betreffende houten vloer of onderdelen daarvan worden gerepareerd of vervangen worden.

 

De verstrekte garantie is uitsluitend van toepassing op de geleverde houten vloer. Arbeidsloon valt hier dus buiten.

 

Bij het erkennen van garantie blijft de garantieperiode ongewijzigd van toepassing.

 

Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt u 5 jaar garantie op uw houten vloer van Oaks